Privacybeleid

PRIVACYDOCUMENT
met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
met ingang van 25 mei 2018

UW PRIVACY
Als uw behandelend therapeut is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Om uw privacy te waarborgen betekent dit onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Enkele gegevens kunnen gebruikt worden voor:
• het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informe-ren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR (ZORGNOTA)
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden,
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• geslacht
• Burgerservicenummer (BSN)
• UZOVI-nummer
• Datum van de behandeling
• Korte omschrijving van de behandeling, zijnde: Reflexzonetherapie, code 24009
• Kosten van het consult

Let op: Declareren bij de zorgverzekering kan alleen als u een aanvullende verzekering met alternatieve zorg in het pakket.